ป.ป.ช.มหาสารคาม จัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เครือข่าย อป.มช.

แชร์

( 14 ก.ย.64 ) ที่ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม นายณัฏฐภพ ตุลยกุลโรจน์ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต กิจกรรม “สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)” ของ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สื่อมวลชนแขนงต่างๆ และเครือข่าย อป.มช.จังหวัดมหาสารคาม รวม 50 คน

นายพีระณัฐ สีทองเดชารัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่าย อป.มช.ใน จ.มหาสารคาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติ ค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการส่งเสริมให้ อป.มช.เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ได้ร่วมเสนอแนวคิด กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตระดับพื้นที่ และขยายองค์ความรู้ไปยังครอบครัว ชุมชน เพื่อบูรณาการการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ช่วยกันผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ เข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 เช่น ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ , โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล , โครงการอาหารกลางวันนักเรียน และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ผลกระทบของการทุจริต การมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครฯ ,การสัมมนาหัวข้อ สื่อกับการป้องกันการทุจริต และการแนะนำสื่อ เครื่องมือต่างๆเกี่ยวกับการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม

ทีมข่าวมหาสารคาม


แชร์