ติวเข้มบุคคลากรใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)

แชร์

เทศบาลนครสกลนคร จัดการอบรมโครงการ เพิ่มพูนทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกอัตโนมัติ (AED) ให้มีความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

วันที่ 14 กันยายน 2564 ที่หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ เพิ่มพูนทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกอัตโนมัติ (AED) โดยมี ร.อ.หญิง หทัยกาญจน์ หวังกูล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา กล่าวรายงาน ภาวะหัวใจหยุดเต้นอย่างเฉียบพลัน เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ คนไทยมักเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 54,000 ราย/ หรือเฉลี่ย 6 ราย/ชั่วโมง ซึ่งปัจจัยเรื่องของเวลาในการช่วยเหลือมีความสำคัญมากหากได้รับการช่วยเหลือที่ล่าข้าจะทำให้โอกาสที่ผู้ป่วยจะรอดชีวิตลดลง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ณ ที่เกิดเหตุก่อนพบแพทย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และผู้ช่วยเหลือจะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ดังนั้น ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จึงได้จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้อัตโนมัติ (AED) โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสกลนคร โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(BLS)และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตกับบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน โดยผู้เข้ารับอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ประชาชนทั่วไปให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ตามมาตรฐานสากล และเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยชีวิตสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์