ร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

45

21 ก.ค. 2564 ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์โคกดงสมัด บ้านดงสมัด หมู่ 4 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนเข้าร่วม ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จำนวน 100 ไร่ อยู่ในพื้นที่ สาธารณประโยชน์ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 21 ไร่ ต้นไม้ที่ปลูก ประกอบไปด้วย ไม้พยูง ไม้ประดู่ป่า ไม้มะค่าโมง และไม้ยางนา รวม 4,200 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากหน่วยจัดการต้นน้ำลำชี สำนักบริหารพื้นที่ อำเภอบรบือ และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะ สืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรง งานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้ความสำคัญ และห่วงใยในเรื่องน้ำ และป่าเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นสาเหตุ หลักที่แท้จริงของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยทรง พระราชทานแนวพระราชดำริ ตลอดจนพระราชทานทรัพย์สิน ส่วนพระองค์เพื่อเยียวยาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลาย พื้นที่ และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหามีความยั่งยืน สามารถบูรณาการทุกภาค ส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว จึงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบหมายให้ศูนย์ อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

ทีมข่าวมหาสารคาม/รายงาน