รร.ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว สั่งปิดโรงเรียนต่อ

90

นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการ รร.ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  ได้เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD – 19) การแพร่ระบาดใหม่เริ่มมีการขยายตัวเป็นวงกว้างและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่น่าไว้วางใจและยังมีความเสี่ยงสูง ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวฯ ซึงทางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนไป – กลับ และนักเรียนพักนอนเป็นจำนวนมากหากเกิดการติดเชื้อ อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแบบกลุ่มก้อน (Cluster) ภายในโรงเรียนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด จึงออกประกาศปิดเรียนต่ออีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 – 28  กรกฎาคม โดยให้มาเรียนตามปกติในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ตามมาตรการในการดำเนินการ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9(1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) จึงปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ on-hand ใบงาน แบบฝึกหัด และรูปแบบ on-demand การสอนผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น facebook, Line ที่บ้าน ครูผู้สอนจะแจ้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนด โดยให้ผู้ปกครองมารับใบงานให้กับนักเรียน ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และให้มาเรียนตามปกติในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยกำกับ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนการสอน on-hand และon-demand อยู่ที่บ้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกด้าน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ จากทางโรงเรียนที่เพจโรงเรียนและช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ

และกล่าวต่อว่า ส่วนทางด้านฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนและงบประมาณ และฝ่ายบุคลากร ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และอื่นๆ ดังนี้จัดการเรียนการสอนโดยการใช้รูปแบบ ON HAND และรูปแบบ on-demand การสอนผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น facebook, Line และทางโรงเรียนจะได้ทำการสอนชดเชยและแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป ทั้งนี้ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แจกนมกล่อง UHT ให้กับนักเรียน เพื่อนำไปดื่มที่บ้านตามจำนวนวันที่ประกาศปิดต่ออีก ในช่วงเวลา 7 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) ส่วนอาหารกลางวันได้จ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียนคนละ 20 บาท จำนวน 3 วันทำการ จำนวนนักเรียน 221 คน รวมเป็นเงิน 13,260 บาท ส่วนคณะครู บุคลากร และครูเวรประจำวัน ให้มาปฏิบัติติงานตามปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน