ตำรวจสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

64

พันตำรวจเอก วงศพัทธ์ สิทธิวัฒนภัสร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง เป็น ประธานในพิธีเปิด “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ประจำปี 2564 ของสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียงโดยมี จนท.จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนท.ป่าไม้ ประชาชน และเยาวชน เข้าร่วมอบรมรับฟัง จำนวน 50 คน ณ หอประชุม รร.ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

“โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล” จัดกิจกรรมขึ้นตามแนวทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล สร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม และช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชน เด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทันและสามารถป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ และตอบสนองการดำเนินการงานของรัฐบาลในการป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ / แม่ฮ่องสอน