อบจ.อุตรดิตถ์ ทุ่มงบ 6.5 ล้านบาท จองวัคซีนโมเดอร์นา

51

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 กรกฏาคม 64 ผู้สื่อข่าวรายว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์ ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่19 ก.ค.ที่ผ่าน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสรรงบประมาณ 6,500,000 บาท จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 5,000 โดส จากสภากาชาดไทย ซึ่งมีการเปิดให้ อบจ.แสดงความจำนงในการขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ในราคาโดสละ 1,300 บาท และนำไปฉีดให้ประชาชนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากการที่สภากาชาดไทยได้เปิดโอกาสให้ อบจ.สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้จัดสรรวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 2,500 ราย ซึ่งแบ่งกลุ่มเสี่ยงเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ จำนวน 100 ราย กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 500 ราย กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 400 ราย กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครูผู้ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน จำนวน 500 ราย และกลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกพื้นที่งานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย จำนวน 1,000 ราย โดยผู้รับการฉีดทั้งหมดจะต้องไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน

ทั้งนี้ อบจ.อุตรดิตถ์ จะเร่งสำรวจข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและดำเนินการฉีดวัคซีนทันทีหลังจากได้รับจากสภากาชาดไทย

ประสิทธิ์    ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน