กอ.รมน.น่านมอบเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น

41

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน (ฝ่ายทหาร) เป็น ประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น    ตามที่ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  ได้พิจารณาคัดเลือกสื่อมวลชนทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ  ที่ได้ร่วมกับส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  อย่างครบถ้วนถูกต้อง  และเป็นผลดีต่อประเทศชาติ  เพื่อรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จำนวน 3 ประเภท / ได้แก่ สื่อมวลประเภทวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น,  สื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ดีเด่น  และสื่อมวลชนประเภทโซเชียลมิเดียสดีเด่น โดยสื่อมวลชนจังหวัดน่านได้รับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 7 คน ดังนี้
– สื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น  นางสาวชารี ชัยชนะ นักจัดรายการวิทยุธนวัตรเรดิโอ
นางฐาปณี ชาวพรอน  ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  ประจำจังหวัดน่าน
นายคมสัน อินทนานนท์ ผู้สื่อข่าว  ทีวี ช่อง 3 ประจำจังหวัดน่าน
– สื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ดีเด่น  พันตรีพิบุญชัย ณ ลำพูน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ และที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นางสาวระพีพร เพ็ชรเจริญ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ประจำจังหวัดน่าน
สื่อมวลชนประเภทโซเชียลมีเดียดีเด่น  นายประสิทธิ์ สองเมืองแก่น สื่อสารออนไลน์นักข่าวไทยรัฐ , นสพ.แนวหน้า นสพ.เชียงใหม่นิวส์ , TaIk newsนายอภิญญา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เพจเฟสบุค ที่นี่เมืองน่าน
พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน ได้กล่าวว่า  ในเรื่องนี้นั้นทาง  พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ท่านก็ ได้เห็นความสำคัญของการ  ที่สื่อ ต้องไปดำเนินการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ จึงได้มอบใบประกาศอันนี้มา  ให้ทาง กอ.รมน..จังหวัดน่าน  เป็นผู้แทนมอบให้กับทางสื่อ หลายจังหวัดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อไปให้ ดำเนินการมอบ   ด้วยการเสียสละและอดทน เป็นเรื่องที่ท่านได้เห็นความสำคัญ ของสื่อมวลชนในพื้นที่

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน