MOU สนับสนุนการฟื้นฟูป่า สร้างอาชีพ ปลูกพืชไม่ใช้สารเคมี

103

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตวนเกษตรของราษฎรเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่า สร้างรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตวนเกษตร ของราษฎรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน , กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน , และภาคเอกชน ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนาและการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตวนเกษตร ให้มีปริมาณ คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับสากล ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมจากวัตถุดิบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของราษฎรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ และผลิตผลของราษฎรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนผลผลิตจากการค้าชายแดน

โดยจะมีการร่วมกันสนับสนุนการฟื้นฟูป่า การสร้างอาชีพ สนับสนุนผลิตผลที่ไม่ใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อคนละสิ่งแวดล้อม ร่วมมือจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการเกษตร การป่าไม้ และการผลิตสินค้าเพื่อการวางแผนการส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าแก่พืชวนเกษตร สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงแบบคลัสเตอร์แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น พร้อมพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนาม ที่ 14 กรกฎาคม 2564เป็นต้นไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ. แม่ฮ่องสอน/รายงาน