ว.เทคนิคสกลฯปั้นนักนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ

95

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมีนายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และนายนิพนธ์ มุลเมืองแสน ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสกลนดร เป็นผู้แทนในการลงนามครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้เป็นหลักสูดรตันแบบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ในสาขางานการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการตลาด ซึ่งหลักสูตรนี้ใช้หลักการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบ Project Based Learning เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการยุดใหม่หลังสำเร็จการศึกษา โดยนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษา นวัตกรรมสมัยใหม่ มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ในโอกาสนี้ ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร มาเป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม และมีผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายนิพนธ์ มุลเมืองแสน ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีสกลนดร นายรักติ ญวณกระโทก รองประชานสมาพันธ์ SME ไทย นายศักดิ์สกล วาจาสัตย์ ประธานกลุ่มคัสเตอร์การท่องเที่ยว, น.ส.เขมจิรา ชุมปัญญา ประธานกลุ่มคัสเตอร์วัฒนธรรม,น.ส.นัทฐานันท์ ดวงมาลย์ ประธานกลุ่มคัสเตอร์ผ้าคราม, น.ส.อภิญญา กลมเกลียว ประธานกลุ่มคัสเตอร์ข้าว, , นายอนุชา ศรีสกุลธนไชย, นายธนนท์ ไซยวงศา รองประธานฝ่ายบริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสกลนดร นางธัญชนก จอมทรักษ์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME จังหวัดสกลนคร อีกทั้งยังมีหน่วยภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด SME Bank สาขาสกลนครวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม และวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

นายสถิต สำราญสุขผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กล่าวว่าวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มุ่งยกระดับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัย และตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การเป็นนักนวัดกร ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทดนิดสกลนครได้ดำเนินการพัฒนาสาขางานใหม่ที่ตอบสนองต่ออุดสาหกรรมเป้าหมาย และนโยบาย Thailand 4.0 ไปแล้ว จำนวน 8 สาขางาน ได้แก่ สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิหัลสาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ (การโรงแรม) สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ (ภาษาจีน) สาขางานเทคโนโลยีลิฟต์และระบบงานอาคารสูง และมีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษทางด้านนวัดกรรม เทโนโลยี ภาษาอังกฤษ 4 รูปแบบ คือ 1) ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) สาขางานภาษาด่างประเทศธุรกิจ 2) ห้องเรียนพิเศษ Mini English Progran (MEP) สาขางานเทคโนโลยีอุตลาหกรรมผลิตไฟฟ้า 3 ห้องเรียนพิเศษนวัดกรรม สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4) ห้องเรียนพิเศษ Excellent Center ด้านยานยนต์สมัยใหม่ สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน