คติธรรม จากพระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม วัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี

83

ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าในยุควิกฤติอย่างนี้ ทำอย่างไรหนอ เราจึงจะมีกำลังใจ ทำอย่างไรหนอ เราจึงจะมีจิตใจที่กล้าแกร่ง ได้อันที่จะเผชิญกับวิกฤตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ พระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม วัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี ได้เมตตามาแสดงธรรม ในหัวข้อ บุญนำพา บนเวทีธรรมบรรยายเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซึ่งจัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่

พระมหาจารุวัฒน์ เกริ่นว่า ในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้เราต้องรู้จักฝึกจิตใจให้กล้าแกร่ง เพื่อเผชิญวิกฤตโดยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ ท่านยกตัวอย่างคำพระที่กล่าวว่า เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุกคติเป็นอันหวังได้ แต่ตรงกันข้าม เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติก็เป็นที่หวังได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำให้มีทำให้เกิด หรือทำให้เป็นอุปนิสัย ดำเนินชีวิตได้ด้วยการทำจิตให้เปี่ยมไปด้วยบุญกุศล คุณงามความดี บุญบารมี คือ มีธรรมะประจำจิต การยังจิตให้ผ่องใส เรียกว่า จิตเต อสังกิลิฎเฐ สุคติปาฏิกังขา ทำให้เราทั้งหลายมีความสุขได้ทุกเมื่อ ทุกโอกาส ให้พร้อมใจอบรมจิต ฝึกจิต ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา มีศรัทธา ความเชื่อมั่น ในการประพฤติปฏิบัติ

คำว่า บุญ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนรู้จัก และเชื่อมั่นในบุญอยู่แล้ว จึงเป็นที่มาของความตั้งมั่นบำเพ็ญ บุญ คือ ความดี ความสุข สิ่งนำพาให้ประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน ทั้งบุญเก่า บุญปัจจุบัน หรือบุญอนาคต เช่น บุญเก่า ที่เรียกว่า ปุพเพกตปุญญตา จะเห็นว่ามนุษย์เกิดมาต่างกัน บางคนเกิดมามั่งมี บางคนเกิดมาทุกข์ยาก เพราะทำบุญมาต่างกัน หมายถึงมีบุญแต่ชาติปางก่อน แม้มีปุพเพกตปุญญตามาไม่เหมือนกัน แต่ปัจจุบันสามารถสร้างบุญที่เป็นบุญใหม่หรือบุญปัจจุบัน ด้วยสติปัญญา ไม่ประมาทในชีวิต ไม่ประมาทในวัย ไม่ประมาทในเวลาที่เป็นอยู่ และยังบุญให้เกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์ มีหน้าที่อย่างไร ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนั่นเป็นบุญแล้ว

ในฐานะชาวพุทธ คำว่า บุญ คือ ทาน ทาน ก็คือ การให้ การเสียสละ การแบ่งปัน ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ต้องรู้จักให้ รู้จักเสียสละ การให้มี 2 แบบ คือ อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นการให้เสื้อผ้าอาภรณ์ให้ข้าวปลาอาหาร ให้ที่อยู่อาศัย ส่วนประการที่สอง คือ ธรรมทาน การให้ธรรมะให้คำสั่งสอนในการประพฤติปฏิบัติ ด้วยการอบรมด้วยจิตที่เป็นกุศล

ทาน มีองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่าง เรียกว่า เจตนาสมบัติ ต้องมีเจตนาทั้ง ก่อนให้ กำลังให้ และให้แล้ว ทั้ง 3 ประการ ก่อนให้มีความตั้งใจ เตรียมสิ่งของหรือวัตถุที่จะนำไปให้ด้วยความประณีต ไม่เป็นของที่หมดอายุ ไม่เป็นของที่เป็นอันตรายต่อผู้รับ กำลังให้ มีจิตใจมั่นคง ศรัทธาเลื่อมใส และเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ ว่าจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้ที่รับ ให้แล้ว มีจิตใจเบิกบาน ไม่ยึดติด ไม่เสียดาย ไม่อาลัยอาวรณ์

ประการที่ 2 วัตถุสมบัติ หมายถึง วัตถุที่สมควรให้แก่ผู้รับ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ พิจารณาในวัตถุที่จะให้ เช่น จะไปมอบถวายแด่พระสงฆ์ ดูเหมาะควรจะเป็นวัตถุหรือว่าวัตถุสมบัติเป็นองค์ประกอบสำคัญ

ประการที่ 3 ปฏิคาหกสมบัติ มีผู้รับที่สมควรแก่ทานนั้น เหล่านี้ชื่อว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยังทานให้บริบูรณ์ จะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

ส่วน ศีล คือการ ยังกาย วาจา ใจ ให้ปกติ ถึงพร้อมด้วยวิรัติเจตนา เรียกว่า มีศีล วิรัติเจตนา คือ การตั้งใจงดเว้น ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน ด้วยกาย คือ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ด้วยวาจา คือ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดโกหกมดเท็จ ด้วยใจ ไม่มีจิตคิดริษยา ไม่มีจิตคิดร้ายต่อผู้อื่น หากตั้งใจยังศีลให้เกิดขึ้นในชีวิต ยังบุญให้เกิดขึ้นในชีวิต ถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่

สำหรับ ภาวนา คือ การทำใจให้ดีขึ้นเจริญขึ้น ทำใจให้สูงขึ้น ทำใจให้ปราศจากความโลภ โกรธ หลง หลักวิธีสำคัญ ท่านบอกว่าชนะการโกรธ ด้วยการไม่โกรธ ชนะคนโหดด้วยเมตตา ชนะร้ายด้วยดี ชนะตระหนี่ด้วยการให้ ชนะเหลวไหลด้วยความจริง ชนะเย่อหยิ่งด้วยอ่อนโยน นี่คือการยังชัยชนะให้เกิดขึ้น อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย ชนะตนเองนั่นแหละประเสริฐที่สุด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านตรัสไว้อย่างนั้น

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ที่จะเป็นบุญนำพาให้ประสบความสุขทั้งในปัจจุบันในชาติและในสัมปรายภพเบื้องหน้า ท่านบอกว่า กรรมลิขิตชีวิตของตน ยากดีมีจนสุดแต่วิถี กฎแห่งกรรมทำดีได้ดี ทำชั่วก็มีแต่จะเลวลง ชีวิตที่นึกไปข้างหน้าจะมีหวัง นึกย้อนหลังเราจะมีความสุขได้ เราทั้งหลายจะต้องยังบุญกุศล คุณงามความดี บารมีให้บังเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ของลูก จะต้องเป็นลูกกตัญญู คือ ทำหน้าที่เป็นบุญ เป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชรา เป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็น เป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็น เป็นแก้วเนรมิตสมจิตรปอง เป็นทั้ง 4 นี้ แล้วจะชื่อว่าเป็นลูกแก้วลูกขวัญลูกกตัญญูได้ทำบุญ และบุญที่ได้ทำ กับพระอรหันต์ของเรา จะบันดาลให้ชีวิตนั้นมีความสุขปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์ และจะมั่งมีศรีสุข จะทำกิจการงานใดก็จะพบแต่ความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการ

หมายเหตุ โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”ของดการจัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 16 และ 23 กรกฎาคม 2564 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบายของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น โดยผู้สนใจฟังธรรมะดีๆ สามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทาง facebook fanpage CPALL พร้อมรับฟังคติธรรมดีๆ ในช่องทางTikTok ได้ที่ ธรรมะTikTok นอกจากนี้สามารถสนับสนุนหนังสือธรรมะดีๆ ที่จำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในราคา 29 บาท ได้ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา