DITP ชวน SMEs พลิกโควิดให้เป็นโอกาส อบรมฟรีสำหรับแบรนด์อาหารสำเร็จรูป

91

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปในระดับ SMEs จำนวนมากที่มีศักยภาพและต้องการขยายธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ อาทิ กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป ผู้ประกอบการสินค้าประเภทสตรีท ฟู้ด (Street Food) หรือเจ้าของร้านอาหารที่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของตนเอง แต่อาจยังไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ

ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในเรื่องของแผนงาน “อาหารไทย อาหารโลก” ที่มุ่งเน้นการขยายตลาดอาหารไทยไปตลาดโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัด โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปสู่ตลาดโลก และขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่มีมีตราสินค้าหรือแบรนด์ (Brand) เป็นของตนเองและมีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว เข้าร่วมอบรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดโอกาสให้ได้ยื่นขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (ไทย ซีเล็คท์) เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ เกิดการต่อยอดแนวคิดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการค้าระหว่างประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการเสริมสร้างทักษะในด้านการตลาดระหว่างประเทศ การสร้างแบรนด์ ในรูปแบบการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาตัวต่อตัวเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศึกษาการจัดทำแผนธุรกิจ/กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปในรูปแบบเฉพาะ พร้อมร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าของผู้ประกอบการในงานแสดงสินค้า THAIFEX – ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition”

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นต้องนำเสนอสินค้าของตนเองแก่คณะกรรมการฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าร่วมโครงการในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02 507 8394 Email: tsproduct.ditp@gmail.com