สสว.แม่ฮ่องสอน เดินหน้าเสริมความรู้สู่ผู้ประกอบการ SME

214

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสริมความรู้ด้านบัญชี สู่ผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน เพื่อวิเคราะห์งบการเงินของกิจการได้

นายประสิทธิ์ ทาคำ ผู้จัดการ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.แม่ฮ่องสอน (สสว.)ร่วมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมความรู้สู่ ผู้ประกอบการรายย่อย นิติบุคคล ห้างร้าน และวิสาหกิจชุมชน ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร SME บัญชีเดียว ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้  นางพิกุลทอง รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มตัดเย็บผ้าไต กลุ่มผ้าทอกระเหรี่ยง กลุ่มกาแฟ และกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จาก 7 อำเภอ เข้าร่วมงาน ณ ห้องธาราทิพย์ The Imperial Mae Hong Son Resort อ.เมือง แม่ฮ่องสอน

นายประสิทธิ์ ทาคำ ผู้จัดการ สสว.กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยปีงบประมาณ 2564 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใน 3 ด้าน คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing การพัฒนาสู่สุดยอด เอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)  และการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว สำหรับกลุ่มเป้าหมายมีการอบรมเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี SME ที่เป็นวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ และ ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคคล ได้อบรมและการฝึกปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที 24-26 มิถุนายน 2564 ณ The Imperial Mae Hong Son Resort

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและแนวคิดบัญชีเดียว การประเมินสุขภาพของธุรกิจ การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน ได้รับความรู้และความเข้าใจในระบบกฎหมายธุรกิจเบื้องต้น และแนวทาง บัญชีภาษีอากร ตลอดจนเห็นความสำคัญของการใช้ระบบบัญชีเดียว การจัดทำบัญชีเงินสดรับจ่าย สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการในการจัดทำบัญชี การทำ workshop การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเทคโนโลยี ในการประหยัดเวลาการคำนวณภาษีออกรายงานทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการฝึกอบรมดังกล่าวฯ มาวิเคราะห์ และวางแผนจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้

สำหรับในส่วนของกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียวในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านบัญชีให้กับ SME ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และที่เป็นนิติบุคลแต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าในในเรื่องบัญชี ด้วยมุ่งหวังให้ SME มีการทำบัญชีที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้กิจการได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการเองในหลายๆ ด้าน เช่น มีโอกาสได้รับสินเชื่อมากขึ้น ต้นทุนทางการเงินต่ำลง มีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้บริหารจัดการธุรกิจ และไม่ต้องกังวลในเรื่องการลงบัญชีที่ไม่ถูกต้องทำให้ถูกตรวจสอบจากภาครัฐ รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน