ก.ค.นี้วธ.เตรียมจัดวันภาษาไทยแห่งชาติ

77

กระทรวงวัฒนธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการทรงงานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชน ให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

17มิ.ย.64 / นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอด     แนวพระราชดำริด้านภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็น“วันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้านภาษาและวรรณกรรม รวมถึงส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วธ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษาและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน การประกวดเพลงเพชรในเพลง การจัดทำวีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย การจัดทำวีดิทัศน์รณรงค์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย          การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ การประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” การเสวนาทางวิชาการด้านภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและจัดพิมพ์หนังสือเก่าหายาก “ปทานุกรมและอักษรนิติ (แบบเรียนไทยสมัยรัชกาลที่ 4)”

นายอิทธิพล กล่าวว่าได้เตรียมจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยจะมีพิธีมอบโล่เกียรติยศและโล่รางวัลแก่หน่วยงาน และผู้ได้รับรางวัลด้านภาษาไทย ผู้ชนะการประกวดต่างๆ และศิลปินผู้ได้รับรางวัลเพชรในเพลง รวมทั้งมีนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ นิทรรศการแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลด้านภาษาไทยและเพชรในเพลงและการแสดงของศิลปินเพชรในเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเพจเฟสบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ การเตรียมจัดงานในครั้งนี้ได้กำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยึดมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน