น่าน ลงนามบันทึกขอรับเงินอุดหนุนยกระดับเกษตรแปลงใหญ่

125

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน จัดโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และยกระดับแปลงใหญ่ให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาด โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid – 19)  ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งมี 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน กับกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งมีการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 41 กลุ่ม เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน รับผิดชอบ จำนวน 26 กลุ่ม วงเงินงบประมาณ 73,212,058 บาท ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ รับผิดชอบจำนวน 14 กลุ่ม วงเงินงบประมาณ 40,645,714 บาท และสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน รับผิดชอบ จำนวน 1 กลุ่ม วงเงินงบประมาณ 2,937,050 บาท  โดยมีประธานและคณะกรรมการแปลงใหญ่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในพิธีครั้งนี้

ด้านนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ขอให้กลุ่มแปลงใหญ่ได้ดำเนินการ  ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งถือเป็นการยกระดับแปลงใหญ่  ให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต และผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน