วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ชวนร่วมบุญสร้าง “เมรุ” นวัตกรรมใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

256

‘สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด’ ปัจฉิมโอวาท

เนื่องด้วยเมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ได้ผ่านการใช้งานอย่างหนักมาหลายสิบปี แต่ละปี ไม่ต่ำกว่า 700 – 800 ศพ และปีที่ผ่านมา ได้ทำการเผาศพจำนวนทั้งสิ้น 791 ศพ จนทำให้เตาเผาระเบิดไฟไหม้เสียหายไป 1 เตา ทำให้เกิดวิกฤต เมื่อหยุดซ่อมเตาเผา ส่วนศพที่อยู่ตามศาลาต่างๆ ต้องรอวันฌาปนกิจหลายวัน เพื่อเป็นการแก้วิกฤตการณ์ และขยายการบริการด้านศาสนสงเคราะห์ด้วยการฌาปนกิจศพแก่ผู้วายชนม์แบบเรียบง่ายประหยัด ประโยชน์และเพื่อช่วยซับน้ำตาผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งต้องพบกับความสูญเสีย คณะสงฆ์และคณะกรรมการบริหารวัดฯ จึงมีมติสร้างเมรุและศาลาคู่เมรุเพิ่ม  เพื่อเป็นสุคติสถานของผู้วายชนม์ งบประมาณในการก่อสร้าง 252,982,158.19 บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์) ล้านบาท มีองค์ประกอบดังนี้

  1. ศาลาคู่เมรุ จำนวน 4 ชั้น ชั้นที่ 1-3 มีศาลาบำเพ็ญกุศลชั้นละ 3 ศาลา ชั้นที่ 4 มีศาลาบำเพ็ญกุศล 1 ศาลา รวมมีศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 10 ศาลา
  2. เมรุ-เตาเผา จำนวน 2 เตาเผา แบบไร้มลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่บนชั้น 4 จำนวน 2 เตา อาคารรับรองอยู่ด้านหน้าขนาด 4 ชั้นอีกหนึ่งหลัง
  3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1,500 ตารางเมตร
  4. ลิฟท์ จำนวน 3 ตัว
  5. สะพานข้ามถนน จำนวน 1 สะพาน
  6. ศาลาต้อนรับ/ห้องสุขา จำนวน 46 ห้อง

โครงการนี้ได้เริ่มรื้อถอนอาคารเก่า ตอกเสาเข็ม ลงฐานรากมาตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ใช้งบประมาณจำนวน 252,982,158.19 บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์) โดยได้รับแรงศรัทธาจากสาธุชนและองค์กรต่างๆ ทำให้งานการก่อสร้างดำเนินการมาได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเงินบริจาค 226,111,177 (สองร้อยยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) ถึงวันนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 71.15% คงเหลืออีก 25.85 % ยังคงขาดงบประมาณในการก่อสร้างอยู่อีกจำนวน 26,870,971 บาท (ยี่สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) โดยมีเป้าหมายการก่อสร้างอาคารสุคติสถานให้แล้วเสร็จ กำหนดเปิดใช้งานได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเชิญชวนทุกท่าน ได้ร่วมบุญสร้างสุคติสถาน ด้วยการบริจาคหรือทอดผ้าป่าสามัคคีโดยตรงกับทางสำนักงานของ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ หรือ ที่พระครูสิริคุณากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ ได้ทุกวัน

สามารถร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

เลขที่บัญชี  ธนาคารกรุงไทย  1230124772 

เลขที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์  3132722615

เลขที่บัญชี ธนาคารกสิกรไทย 1422299899

เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ 2074279544 

ชื่อบัญชี  วัดชลประทานรังสฤษดิ์

ติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักงานวัดชลประทานรังสฤษดิ์
โทร: 086 607 5273  /  083 303 9425 / 086 393 4483

กานต์  เหมสมิติ  รายงาน