นายกเทศมนตรีเมืองน่าน แถลงนโยบายก่อนรับตำแหน่ง

105

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564  เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุม สภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2564 เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ โดยไม่มีการลงมติและดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญสภาท้องถิ่น โดย นายสุรพล  เธียรสูตร  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองน่าน  ชู 7 นโยบายสำคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลา 4 ปี แห่งวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อนำประโยชน์สุขสู่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน

และทำให้ “เทศบาลเมืองน่านเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน”  7 นโยบายสำคัญ ได้แก่ นโยบายด้านสาธารณสุข นโยบายด้านเศรษฐกิจ  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคมคุณภาพ นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และนโยบายด้านเมืองอัจฉริยะ SMART CITY ชีวิตอัจฉริยะ เพื่อน่าน นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต ทั้งนี้การแถลงนโยบายดังกล่าวนี้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ  หลังจากนั้นได้มีญัตติการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองน่านและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ และคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน