เทศบาลเมืองน่านปรับภูมิทัศน์กำจัดผักตบชวา-วัชพืช

53

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณคลองเปรมประชาราษฎร์ ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมใจกันพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์  Big Cleaning Day บริเวณคลองเปรมประชาราษฎร์ และพื้นที่โดยรอบ เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม

 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญญาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ได้มีข้อสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมรับฤดูน้ำหลากประจำปี 2564 จึงได้มีการบูรณาการร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ ในเทศบาลเมืองน่านดำเนินการเก็บผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบลำคลองในวันนี้ โดยมีการขุดลอกคูคลองสาธารณะ บริเวณคลองเปรมประชาราษฎร์ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจ   มีวัชพืชขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมากอย่างหนาแน่น

คลองดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ของสวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนในชุมชนได้ร่วมใจกันจัดพื้นที่ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและแหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทางบนถนนเปรมประชาราษฎร์ และให้เกิดสวยงาม เพิ่มให้มีการไหลเวียนของน้ำในลำคลองคล่องตัวคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากพื้นเทศบาลเมืองน่านถือเป็น ห้องรับแขกของจังหวัด ได้รับรางวัลมาตรฐาน “เมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน” รางวัลเกียรติยศ ASEAN Clean Tourist City Standard อีกทั้งยังได้รับรางวัลเมืองปลอดภัยระดับโลก จากศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยสากล (ISCCC) การรับรองจากอาเซียนให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอาเซียน (ASEAN ESC AWARD) ทั้งนี้เทศบาลเมืองน่านได้ตั้งพันธกิจว่า เมืองน่านต้องมีความสะอาด มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีศิลปวัฒนธรรมของตนเองอย่างน่าภาคภูมิใจ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเอื้ออาทร มีระเบียบวินัย ธรรมภิบาล และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนตามพันธกิจอย่างสอดคล้องและเป็นรูปธรรมชัดเจน เทศบาลเมืองน่าน จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “Big Cleaning Day” เพื่อเป็นการรณรงค์การรักษาความสะอาด และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดน่านที่นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ และเกิดความประทับใจ เมื่อได้เข้ามาเที่ยวยังจังหวัดน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น  จ.น่าน/รายงาน