สพป.นศ.2 คัดค้าน ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

51

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 นายอัมพร ภาระพันธ์  นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2, ดร.เสาวพจน์  รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4, นายวิทยา  หอมเกตุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) ประธานชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2, ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ยื่นหนังสือคัดค้านและเสนอแนะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……(ฉบับผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ต่อนายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ สำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิวะพันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน