กสส.จัดอบรมหลักสูตรการเงินการบัญชีให้กรรมการสหกรณ์ฟรี

58

นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) เปิดเผยว่า กรมฯได้จัดทำหลักสูตร “การเงิน การบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” สำหรับใช้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีให้กับกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎกระทรวงหมวด 2 ข้อ 8  ซึ่งบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ทั้ง 2 ประเภทไว้ว่าจะต้องมีคุณวุฒิในด้านเงิน การบัญชี การบริหารจัดการและด้านเศรษฐศาสตร์  ซึ่งในบทเฉพาะกาลให้ระยะเวลาในการพัฒนาบุคคลากรให้แล้วเสร็จภายใน  2 ปี คือ ภายใน 10  ก.พ. 2566   โดยการอบรมดังกล่าว กรมฯได้จัดให้กรรมการชุดรอยต่อของกฎหมาย เพื่อให้มีคุณสมบัติครบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 “ การจัดอบรมฟรีเป็นไปตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์  ที่กำกับดูแลกรมได้ให้นโยบายไว้ว่า ในระยะเปลี่ยนผ่านกฎหมายไม่ควรให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งการที่ได้กำหนดเรื่องคุณวุฒิเหล่านี้เป็นผลมาจากการระดมความเห็นจนได้ข้อยุติมาเป็นกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดคือการบริหารสหกรณ์ ดูแลและคุ้มครองประโยชน์ของสมาชิก จึงได้มีการกำหนดให้บุคคลที่จะอาสามาเป็นกรรมการสหกรณ์ ต้องมีความรู้ด้านวิชาการเงิน การบัญชี  โดยปกติกรรมการสหกรณ์มีจำนวนไม่เกิน 15 คน กรณีเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กกำหนดให้ต้องมีความรู้ด้านการเงินการบัญชีอย่างน้อย 1 คน และสหกรณ์ขนาดใหญ่อย่างน้อย 3 คน  “ นายวิศิษฐ์กล่าว

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้กสส.ได้มีการสำรวจกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนระหว่างวันที่ 12 มี.ค.- 30 เม.ย.  2564 จำนวน 2,000 แห่ง ทั้งขนาดเล็ก (มูลค่าสินทรัพย์น้อยกว่า  5,000 ล้านบาท) และขนาดใหญ่(มูลค่าสินทรัพย์มากกว่า  5,000 ล้านบาทขึ้นไป)  มีการตอบแบบสอบถามกลับมาจำนวน 1,682 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  84 โดยพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็กมีกรรมการสหกรณ์ที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง  218 แห่ง สหกรณ์ขนาดใหญ่ 47 แห่ง

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติรับรองหลักสูตร โดยหลักสูตรสำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ จะใช้เวลาอบรม  14 วัน และหลักสูตรสำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก  จะใช้เวลาอบรม 4-5 วัน  โดยกรมฯจะจัดการอบรมกระจายตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่มีอยู่ 20 ศูนย์ทั่วประเทศ  ซึ่งกรณีกรรมการสหกรณ์ที่ยังขาดคุณสมบัตินั้น หากสถานการณ์โควิดคลี่คลายคาดว่าใช้เวลาดำเนินการอบรมเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน เมื่อผ่านการอบรมจะได้ใบรับรองการจบหลักสูตรที่ออกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์

กานต์ เหมสมิติ รายงาน