ประชุมทีมงานจัดระเบียบขอทาน จ.น่าน

44

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ  2564  โดยมี คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการจัดระเบียบคนขอทาน ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่พบผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน ในพื้นที่จังหวัดน่าน แต่อย่างใด จะพบแต่ผู้แสดงความสามารถที่ ที่ได้จดทะเบียน และมีบัตรผู้แสดงความสามารถ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านแล้วเท่านั้น ส่วนการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดน่าน โดยมีการรายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินงานพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการทำงานร่วมของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เทศกิจ และอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และเห็นชอบแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562 – 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 3 พันธกิจหลัก 5 แผนการขับเคลื่อน 5 เป้าประสงค์ 12 กลยุทธ์  โดยสรุปแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานการควบคุมการขอทานจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2564 สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดโดยมี 9 โครงการ/กิจกรรม  อาทิ 1.แผนป้องกันและบังคับใช้กำหมาย โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กลุ่มเสียง โครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม  2.แผนคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนามาตรฐานการรับรองผู้แสดงความสามารถ 3.แผนสร้างความตระหนักรู้และสื่อสารสังคมเพื่อลดการขอทาน โครงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย  โครงการปลูกฝังทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการให้ทานแก่ผู้ทำการขอทาน เป็นต้น

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น  จ.น่าน/รายงาน