บ. ประชารัฐฯ ปล่อยพันธุ์ปลาบู่ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ

54

12 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผวจ.มหาสารคาม ประธานในการปล่อยปลาบู่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาบู่  จำนวน 20,000 ตัว มูลค่า 70,000 บาท โดยมี นายอำเภอนาเชือก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.นาเชือก และคณะผู้บริหาร อบต.เขวาไร่ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีพร้อมร่วมปล่อยปลาในครั้งนี้

นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี มหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายสานพลังประชารัฐ มีเป้าหมายหลักเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรสูงสุดทางธุรกิจ โดยในส่วนกลางมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และในส่วนภูมิภาค มีบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จำนวน 76 บริษัทฯ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมาย คือ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมีความสุข ดำเนินงาน 3 เรื่อง ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่าน 5กระบวนการ คือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารเพื่อการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ

สำหรับความเป็นมาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้ามาส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วงแปลงใหญ่ ที่บ้านเหล่าค้อใหม่หมู่ที่ 12 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก ที่ประสบปัญหาในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ( โควิด-19) และได้มีโอกาสเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม และได้ทราบว่าที่นี่เป็นแหล่งปลาบู่ตามธรรมชาติที่ขึ้นชื่อ และใหญ่ที่สุดในจังหวัดมหาสารคาม แต่ในปัจจุบันปริมาณปลาบู่ลดลงเป็นอย่างมากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับภาคเอกชน และหลายภาคส่วน ได้เล็งเห็นว่า การปล่อยพันธุ์ลูกปลาบู่ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ปลาบู่ให้อยู่คู่กับอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ และยังเป็นการสร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยค้อแห่งนี้อีกด้วย

ทีมข่าวมหาสารคาม//รายงาน