ชาวนาไถหว่านพันธุ์ข้าวในวันพืชมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคล

58

วันพืชมงคล จะมีพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงาม ถือเป็นฤกษ์งามยามดีของเกษตรกรไทย ที่จะเริ่มการเพาะปลูก โดยชาวนาจะนิยมใช้วันพืชมงคลในการเริ่มไถเตรียมดินในการทำนา โดย วันที่10 พ.ค. 64 บนแปลงนาของ นายระดมจิตร แก้วกิ่ง ผู้ใหญ่บ้านนาสีนวล ม.3 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ก็ได้ใช้รถไถนาเดินตามคู่ใจ ไถกลบเตรียมดิน โดยตอซังข้าวและวัชพืชที่ไถกลบ จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ซึ่งเมื่อปรับเตรียมสภาพดินให้ดีแล้ว ผลผลิตข้าวก็จะดีตาม

นายระดมจิตร แก้วกิ่ง กล่าวว่า วันพืชมงคลถือเป็นวันดีของชาวนาไทย และเป็นวันที่เป็นสิริมงคลต่อเกษตรกรทุกคน โดยตนกับญาติ จะมาช่วยกันทำนา ตั้งแต่เริ่มไถนา หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ปักดำนา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ที่นาก็จะอยู่ใกล้กัน เนื้อที่ครอบครัวละ 5 ไร่ ทำนาแบบพอเพียง ไว้รับประทานในครอบครัว เหลือก็แบ่งปันเครือญาติ ปีไหนราคาดีก็จะแบ่งขายบ้าง โดยการทำนาในชนบทส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ เช่น พ่อแม่ที่อยู่บ้าน ขณะที่ลูกหลานก็จะออกไปทำงานในเมือง หรือเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพฯ

สำหรับสภาพดิน และแหล่งน้ำ ของบ้านนาสีนวล ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก เพราะอยู่ใกล้กับเทือกเขาภูพาน มีป่าไม้ และมีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมาก โดยดินส่วนมากจะเป็นดินร่วนปนทราย ชาวบ้านจึงนิยมทำนาดำ โดยจะให้ผลผลิตที่ดี และดูแลง่ายกว่าการทำนาหว่าน ซึ่งมักจะมีปัญหาด้านวัชพืช นอกจากนี้ตนยังได้ทำเกษตรแบบผสมผสานมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด และขุดบ่อเลี้ยงปลา เพื่อสร้างรายได้เสริมอีกด้วย

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร/รายงาน