“มนัญญา” หนุนกวก.ปลดล็อคขึ้นทะเบียนสารชีวภัณฑ์

57

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า   กรมได้เตรียมเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ (ฉบับที่ 2)  โดยประกาศฉบับดังกล่าวจะปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสารชีวภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากพืช และสารฟีโรโมน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้นำสารชีวภัณฑ์มาใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและทดแทนการใช้สารเคมีให้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามที่ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นนโยบายเร่งด่วน  ที่ต้องการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร   เนื่องจากปัจจุบันพบว่ายังมีการนำสารเคมี มาใช้เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำนวนมาก ก่อให้เกิดสารตกค้างในพืช และเป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้สารชีวภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากพืชและสารฟีโรโมน ที่มีข้อมูลทางวิชาการ และเป็นการวิจัยของกรมพบว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์ พืชสัตว์ และสิ่งแวดล้อม สามารถส่งเสริมให้มีการใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  ตามรายชื่อที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดโดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งข้อมูลพิษวิทยามาประกอบการขึ้นทะเบียนมีจำนวนทั้งสิ้น 17 ชนิด โดยเป็นชีวภัณฑ์ที่อยู่ในประกาศเดิม 5ชนิดและเพิ่มในร่างประกาศใหม่อีก 12 ชนิด

“สารชีวภัณฑ์  17 ชนิด จะลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิสูจน์พิษวิทยา เพื่อที่จะได้มีผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายในตลาดเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้เร็วขึ้น และทันต่อฤดูการผลิตปี  2564   ตามนโยบายของรมช.เกษตรฯ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและมอบเป็นนโยบายหลักเร่งด่วนให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการให้เกษตรกรลด ละ เลิก การใช้สารเคมีโดยปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรที่ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรฯ”นายพิเชษฐ์กล่าว

โดยความคืบหน้าของร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว  ขั้นตอนต่อไปกรมวิชาการเกษตรจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา หากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบ  รมว.เกษตรฯจะลงนามในประกาศเพื่อลงราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

สำหรับ  17  รายชื่อสารชีวภัณฑ์ตามรายชื่อที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งสิ้น 17 ชนิด เป็นชีวภัณฑ์ที่อยู่ในประกาศเดิม 5ชนิดและเพิ่มในร่างประกาศใหม่อีก 12 ชนิด  อาทิ  1. บาซิลลัส อะไมโลลิคเฟเชียน (Bacillus amyloliquefaciens) ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium, Pythium, Rhizoctonia,Phytophthora, Verticillium, Botrytis cinerea, and Alternaria, โรคราแป้ง, โรคแอนแทรคโนส, โรคราน้ำค้าง, โรคไหม้ข้าวและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช  2.  บิวเวอร์เรีย บัสเซียน่า (Beauveria bassiana)เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงศัตรูพืชโดยครอบคลุมเข้าทำลายแมลงหลายชนิด ซึ่งเป็นแมลงจำพวกตระกูลเพลี้ย เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยอ่อนส้ม เพลี้ยไก่แจ้ รวมถึง บั่วที่ทำลายช่อและยอดกล้วยไม้ (ค่อนข้างดื้อยาฆ่าแมลง)หนอนทุกชนิด และแมลงที่เป็นศัตรูพืชเช่น มอดเจาะผลกาแฟ ไรแดง ไรขาวแมลงหวี่ขาว ด้วง แมลงวัน และยุง

3. เมทาไรเซียม แอนิโซเพลีย (Metarhizium anisopliae)ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชจำพวกปากกัดและปากดูด เช่น ไรแดงแอฟริกัน เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอนด้วง และหนอนของผีเสื้อศัตรูพืชหลายชนิดตลอดจนแมลงปากกัดบางจำพวก เช่น ด้วงกออ้อย ด้วงหมัดผัก ตั๊กแตน หนอนด้วงเจาะลำต้น ด้วงแรด แมลงดำหนาม หนอนหัวดำในมะพร้าวมอดเจาะผลกาแฟ ฯลฯ สามารถใช้ผสมน้ำฉีดพ่นพืชผัก ไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด และทุกระยะการเจริญเติบโต  เป็นต้น