PEAมหาสารคาม เปิดป้าย Green Office ไม่เหมือนใคร

43

ดร.พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดป้ายการดำเนินกิจกรรม สำนักงานสีเขียว หรือ Green Office Standard ประจำปี 2564  ของ  แผนกมิเตอร์  PEA มหาสารคาม   ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว แผนกมิเตอร์โดยการนำของ นายชัยชนะ ช่วงกรุด หัวหน้าแผนกฯ ได้นำพนักงานและลูกจ้างภายในแผนกดำเนินกิจกรรม Green Office โดยนำวัสดุเหลือใช้ในงานมิเตอร์ เช่น ลังมิเตอร์ กล่องกระดาษใส่มิเตอร์ พลาสติกคลุมหลังมิเตอร์ มาประยุกต์เพื่อให้สามารถใช้งานได้และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร อาทิ Backdrop หรือ ฉากไว้สำหรับจัดงานสำคัญต่าง ๆ ของสำนักงาน , ชุดโต๊ะรับแขก , ชั้นวางสิ่งของ , ฉากกั้นห้อง  ทั้งนี้ตามคำขวัญ ของ Green Office ที่ว่า  ”  PEA มหาสารคาม ร่วมลดมลพิษ  รู้คิด รู้ใช้  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ”  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีมาตรการป้องกันโรค covid 19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  ก่อนเข้าร่วมงานทุกคน

 ดร.พงษ์ศิลป์ กล่าวว่า   PEA มหาสารคาม ได้ดำเนินกิจกรรม สำนักงานสีเขียว มาอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้พนักงานลดภาวะโลกร้อน ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เช่น รณรงค์การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณค่ากับสิ่งแวดล้อม องค์การและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ทีมข่าวมหาสารคาม/รายงาน