วันแรงงานจี้12ข้อเรียกร้องเพื่อผู้ใช้แรงงาน

51

“รฎาวัญ”อดีต รมช.แรงงาน สนับสนุน 12 ข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงาน จี้รัฐบาลให้สัตยาบัน ILO คุ้มครองความเป็นมารดา  เสนอโยกกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาจบแล้วไม่มีงานทำ แนะจ้างแรงงานตกงานจากพิษโควิดฝึกทักษาะรับมือ AI

1พ.ค.64/ นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเสมอภาค กล่าวว่า ขอให้กำลังใจผู้ใช้แรงงาน  ลูกจ้างหน่วยงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนายจ้าง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2564 โดยขอสนับสนุนข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลทั้ง 12 ข้อซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลควรใส่ใจและพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว สังเกตว่ามีข้อเรียกร้องหลายข้อค้างคามานานไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลายรัฐบาล เช่น การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO)ฉบับที่87ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ,ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง และโดยเฉพาะฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาเพื่อคุ้มครองและป้องกันแรงงานสตรีที่ตั้งครรภ์และมีบุตรจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานตลอดถึงสวัสดิการที่ควรจะได้รับอย่างเหมาะสม

นางรฎาวัญ กล่าวว่า เรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษคือการคุ้มครองสวัสดิการแรงงานที่ถูกเลิกจ้างโดยนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย หรือจ่ายไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด กรณีปิดกิจการหรือยุบเลิกกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสโควิด-19  และในช่วงวิกฤตที่แรงงานตกงานว่างงาน รัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ฝึกอบรมพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตที่จะใช้เทคโนโลยีมาแทนแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้ในช่วงว่างงานนี้

“ขอเสนอว่า ควรจะเปลี่ยนนโยบายด้านการศึกษาใหม่ โดยโยกกรมอาชีวศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อประสิทธิภาพในการวางแผนผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่เรียนจบแล้วไม่มีงานทำ” นางรฎาวัญกล่าว

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน