ภาษีรังนก500ล้านบาทตามเดิม แต่ลดราคาเอกสาร

43

หลังจากสัญญาการประมูลการจัดเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุงได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2564   นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง ได้ออกมาประกาศของคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกฯ  โดยกำหนดระยะเวลาให้สัมปทาน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 – 14 มิถุนายน 2569  ในราคากลาง   500 ล้านบาท  และประกาศขายเอกสารประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นฯ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564 – วันที่ 28 เมษายน 2564 ชุดละ 30,000 บาท  และมีการยื่นซองเสนอราคาการสัมปทานรังนก  ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุมอิรวดี  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ซึ่งผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองเป็นเงินร้อยละ 10 ของราคากลาง  เป็นเงิน 50 ล้านบาท  แต่ก็ยังไม่มีการซื้อเอกสารประมูลเงินอากรรังนกฯ แม้แต่รายเดียว

อย่างไรก็ตามในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง เมื่อตอนสายวันที่  29  เมษายน  2564  ที่ผ่านมา  ได้มีมติให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งมีนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง เป็นประธาน เรียกประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางขึ้น  เพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางรังนกกันใหม่อีกครั้งในตอนบ่ายวันเดี่ยวกัน(ที 29)  และให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เสนอราคากลางจากมติที่ประชุมฯต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกฯในตอนเย็นวันที่   29 เมษายน  2564  ตามข่าวที่เสนอมาแล้วนั้น

สายวันที่  30 เม.ย.64 ที่ห้องประชุมสภา  อบจ.พัทลุง  นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรังนกฯ  โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบราคากลาง  500  ล้านบาท  ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้เสนอมาเมื่อตอนเย็นวันที่  29 เมษายน 2564  ที่ผ่านมา  และยังมีมติลดราคาซองเอกสารการประมูลรังนกฯจากซองละ  30,000  บาท ให้เหลือซองละ  10,000  บาท  และลดหลักประกันสัญญาของผู้ที่ชนะการประมูลรังนกฯจากร้อยละ  40  เป็นร้อยละ  30  โดยจะขายซองเอกสารตั้งแต่วันที่  30  เมษายน  2564  – 12  พฤษภาคม  2564  และยื่นซองประมูลรังนกฯในวันที่  14  พฤษภาคม  2564 ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 10.00  น. ณ   หอประชุมจังหวัดพัทลุง   บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง  และจะเปิดซองการประมูลในวันเดียวกัน(ที่ 14)เวลา12.00  น.

ช่วงเย็นวันเดียวกัน   ในที่ประชุมได้มีความเห็นการกำหนดราคากลางไว้ที่  450  ล้านบาทเหมือนกับการประมูลรังนกฯเมื่อ 5  ปีที่ผ่าน และราคากลาง  500  ล้านบาท  ซึ่งมติในที่ประชุมได้ออกเสียงเท่ากัน   6  ต่อ  6  เสียง  นายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง  ซึ่งเป็นประธานในการประชุมจึงได้ลงมติให้ราคากลางไว้ที่  500  ล้านบาทเหมือนเดิม และได้ส่งมติการประชุมให้คณะ  คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกฯ  ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปดังกล่าว

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน