กทม.จัด5แสนโดสกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

50

เตรียมขอจัดสรรวัคซีน Astra Zeneca ล็อตเดือน มิ.ย. 500,000 โดส ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ

23 เม.ย. 64/นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือแนวทางการวางแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนในพื้นที่ที่กรุงเทพฯ โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ที่ประชุมได้พิจารณาการวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนฯ ในระยะที่ 2 (มิ.ย.-ธ.ค. 64) โดยพิจารณารายละเอียดด้านต่างๆ ได้แก่

1.ด้านพื้นที่ (Area) กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่พิเศษมีการคมนาคมเคลื่อนย้ายประชาชนในจังหวัด ข้ามจังหวัดแบบกระจัดกระจายทุกๆวัน ทั้ง 50 เขต มีผู้ติดเชื้อและมีการติดเชื้อเชื่อมโยงกัน และทุกพื้นที่มีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุมประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องในทั้ง 50 เขต

  1. ด้านการจัดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน (Setting) กำหนดให้มีการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค มีโรคประจําตัวอื่นๆ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กำหนดให้มีการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล สำหรับผู้ที่ไม่มีโรคเรื้อรัง ไม่มีโรคประจําตัวอื่นๆ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี และการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส เช่น สถานพักฟื้นคนชรา บ้านเมตตา บ้านพักฉุกเฉิน/ผู้พิการ
  2. ด้านข้อมูล (Data) ควรมีการลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมวัคซีนให้เพียงพอ ป้องกันความแออัดและติดเชื้อในสถานที่จัดบริการ และมีการติดตามความคืบหน้าในการให้บริการวัคซีน 4. ด้านสิทธิ์การรักษาพยาบาล อิงกับการทำงาน เพื่อให้ครอบคลุมประชากรแฝงในเขตเมือง ได้แก่ สิทธิ์การรักษาพยาบาล ที่มีหน่วยบริการประจำหรือคู่สัญญา สิทธิ์การรักษาพยาบาล ที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการ และกลุ่มเปราะบาง ไร้สิทธิ์

สำหรับวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะได้รับในเดือน มิ.ย. 64 เป็นวัคซีน Astra Zeneca โดยกรุงเทพมหานครจะขอจัดสรรวัคซีนจำนวน 500,000 โดส สำหรับเข็มที่ 1 ให้ 3 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 และ 3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชนทั่วไป ซึ่งนอกจากประชาชนจะสามารถเข้ารับวัคซีนในสถานพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้ว กรุงเทพมหานครยังได้หารือถึงการกำหนดจุดให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนด้วย

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้กำหนดไว้ 9 แห่ง ดังนี้ 1. SCG บางซื่อ 2. เซ็นทรัลลาดพร้าว 3. True Digital Park 4. ธัญญาพาร์ค 5. เดอะมอลล์ บางกะปิ 6. โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง 7. เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 8. เดอะมอลล์ บางแค และ 9. โลตัส สาขามีนบุรี ซึ่งทั้ง 9 แห่ง สามารถให้บริการได้วันละประมาณ 14,000 คน

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้วางแผนการทำงาน รวมถึงจัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม เพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้เร็วที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่จะมารับวัคซีนเป็นสำคัญ มีการสอบถามประวัติของประชาชนให้ชัดเจนว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่ ร่างกายพร้อมสำหรับการรับวัคซีนหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะรับวัคซีน

สำหรับวันที่ 23 – 24 เม.ย. 64 กรุงเทพมหานครจะจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 ให้กับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรกบริเวณวัดกำแพง เขตบางขุนเทียน หากประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว แต่ไม่สามารถไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามนัดได้ยังสามารถไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่วัดกำแพงได้โดยนำใบนัดเก่าพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงตนเพื่อขอรับวัคซีนได้ หรือสอบถามข้อมูลการขอรับวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน