เปิด ZOOM เพื่อชีวิตและสุขภาพคนกรุงเทพฯ

46

ระดมความคิดเห็นเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ร่วมพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะของกรุงเทพมหานครผ่านระบบ ZOOM

20 เม.ย.64/ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมบริหารเครือข่ายสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

นางภารนี สวัสดิรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการฯ ชี้แจงกระบวนการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ อนุกรรมการวิชาการฯ และคณะทำงาน ชี้แจงกระบวนการร่วมให้ข้อคิดเห็น ความสนใจ การเชื่อมโยง การจัดกลุ่ม และข้อเสนอต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นางภารนี สวัสดิรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการฯ ประมวลผลและสรุปภาพรวมความเชื่อมโยงและช่องทางในการขับเคลื่อน

นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยมี คณะอนุกรรมการเครือข่ายฯ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายสมัชชา ร่วมประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom meeting) เพื่อให้แต่ละประเด็นนโยบายสาธารณะสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ขณะเดียวกันยังมีการจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความคิดเห็นจัดกลุ่มประเด็นพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจ.สก.) ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

สำหรับประเด็นที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.มหานครสีเขียวสะดวกสบาย : การพัฒนาพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ ได้แก่ ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินกรรมสิทธิ์เอกชน การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะระดับชุมชนในระยะเดิน 10 นาที การสร้างเกณฑ์ในการออกแบบการใช้งานและการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างยั่งยืน โครงการ Green Bangkok 2030 ส่งเสริมพื้นที่สาธารณะสำหรับการออกกำลังกาย จัดหาสถานที่สร้างสวนสุขภาพในเขตสะพานสูง ดูแลทางสาธารณะให้มีความสะอาดและปลอดภัย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย การจัดระเบียบทางเท้าและผู้ค้า การปรับทางเท้าเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุ

2.มหานครปลอดภัย : การให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ สิทธิ์และการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง การให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพและการป้องกันโรค Covid-19 การส่งเสริมการออกกำลังกาย ระบบฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเมือง

3.มหานครปลอดภัย : อาหาร ได้แก่ ความสะอาดและปลอดเชื้อโรคของน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ธนาคารอาหารชุมชนเพื่อกลุ่มเปราะบาง 4.มหานครปลอดภัย : การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฝุ่น PM 2.5 จากท่อไอเสีย การจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะของกรุงเทพมหานครจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ ด้านการให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ  ด้านอาหาร และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดในหัวข้อว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขับเคลื่อนเชื่อมโยงกลไกพัฒนาพื้นที่สาธารณะชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน