“รักษาดินแดนยิ่งชีพ”เชิดชูเกียรติคนดี

46

พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เชิดชูเกียรติผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ

20 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น./ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในโอกาสนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้อัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” วางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ซึ่งในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร เข้ารับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายขจิต ชัชวานิชย์ นางวัลยา วัฒนรัตน์ และนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ โดยเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มีแบบและความหมายดังนี้

  1. อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันเป็นมหามงคลยิ่ง
  2. สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดนและการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง และกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” มาโดยตลอด
  3. ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง
  4. แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์
  5. รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จักต้องรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” ยิ่งกว่าชีวิตของตน โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ทุกท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน