ส่งรองอธิบดีฯ -ยินดีกับ ผอ.รพ.บ้านโป่ง คนที่ 17

130

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในวาระเดินทางเข้ารับตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมกับ นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี นางจิรภัทร สิทธิสันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายแพทย์วิศรุต อิงคณิสร ประธานองค์กรแพทย์ ทพญ.จริยา โล่ห์สวัสดิ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมส่งและแสดงความยินดีก่อนถ่ายรูปร่วมกัน ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

ต่อมา แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.บ้านโป่ง นางจิรภัทร สิทธิสันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์วิศรุต อิงคณิสร ประธานองค์กรแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมต้อนรับและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม ในวาระเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง คนที่ 17 พร้อมกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล และร่วมประชุมพร้อมมอบนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี / รายงาน