อาชีวสารคาม ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบ

25

(07-04-64) ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จํากัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ในการส่งเสริมพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้เป็นที่จดจํา ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคามมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการฯ และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งจะสามารถยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคามให้กระจายสู่กลุ่มตลาดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำให้ชาวมหาสารคามหันมาสนับสนุนและบริโภคนมโคมหาสารคามเพิ่มมากขึ้น ด้วยคํากล่าวที่ว่า “นมตักสิลา นมโคมหาสารคาม”

 ด้าน นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลกชะลอตัว รวมทั้งเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การบริโภคผลิตภัณฑ์นมลดลง ทำให้สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคามเกิดผลกระทบ น้ำนมดิบล้นตลาด บางส่วนเสียต้องนําไปเททิ้ง สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม โคกก่อ จํากัด จึงมีความประสงค์ที่จะทำความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม บูรณาการร่วมกันด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างนวัตกรรมจากน้ำนมให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้ “นมตักสิลา นมโคมหาสารคาม” เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมทั้งการสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่จดจํา เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ของเกษตรสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม…

ทีมข่าวมหาสารคาม/รายงาน