พัฒนาชุมชนจัดงานมหกรรมผลสำเร็จ

15

8 เมษายน 2564 ที่โรงแรมวสุ อำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์   ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ นวัตถกรรม การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง จัดการและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้สามารถเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดความรู้ให้กับหมู่บ้านใกล้เคียง พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

นายบุญโฮม งามเลิศ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า มหาสารคาม ได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึง   ปัจจุปัน จำนวน 81 หมู่บ้าน และใน ปี พ.ศ.2564 ได้อนุมัติโครงการจำนวน 1โครงการ คือ โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งให้ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมที่ 1. สร้างเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้ดำเนินการ 1 รุ่น เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 โดยมีการสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน จำนวน 81 หมู่บ้าน กิจกรรมที่ 2 การจัดงานมหกรรมผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดำเนินการ 1 วัน ดำเนินการในวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด องค์กรเอกชน สื่อมวลชน จำนวน 30 คน ผู้นำชุมชน/แกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 81 หมู่บ้านๆละ 3 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 107 คน รวมทั้งสิ้น 380 คน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การประกวดนิทรรศการผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 13 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 13 อำเภอ และการนำเสนอวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนหมู่บ้าน , การเสวนาในหัวข้อ “มองหน้า แลหลัง” การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยผู้นำชุมชน /แกนนำการพัฒนาหมู่บ้านและปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 ท่าน และการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด

ทีมข่าวมหาสารคาม/ รายงาน