‘พระมหาสมจริง’แนะแนวทาง“อริยสัจจัดชีวิต”

41

อริยสัจ 4 เป็นหลักคำสอนที่ใกล้ตัว มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่กับอริยสัจ 4 ตั้งแต่เกิดจนตาย อาชีพต่างๆ ย่อมเกี่ยวข้องกับอริยสัจ 4 เราจะดำเนินชีวิตด้วยอริยสัจ 4 อย่างไรให้มีความสุข

8 เม.ย.64/ พระมหาสมจริง สุวณฺณโชโต เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เมตตามาบรรยายในหัวข้อ “อริยสัจจัดชีวิต” บนเวทีธรรมบรรยาย “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่

พระมหาสมจริง กล่าวว่า อริยสัจ 4 เป็นหลักคำสอนที่ใกล้ตัว เพราะมนุษย์อยู่กับอริยสัจ 4 ตั้งแต่เกิด พระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา และค้นพบอริยสัจ 4 เห็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค “ ทุกข์ ” มีอยู่ 2 ประการ คือ ทุกข์ประจำสังขาร หนีไม่ได้ และทุกข์จร หรือทุกข์ที่มาเยี่ยมมาเยือนเป็นครั้งคราว มาเป็นบางโอกาสเหมือนแขกมาเยี่ยมแล้วก็ไป

ท่านอธิบายถึง สมุทัย ว่า คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ซึ่งสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นั้น ตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ตัณหา นั่นเอง ตัณหาคือ ความอยาก เช่น กามตัณหา ความอยากในรูปเสียง กลิ่น รส สัมผัส ส่วนที่ทำให้เกิดความอยาก อยากได้ในกามคุณ 5ซึ่งมีอยู่ทุกคน
พระมหาสมจริง ท่านจำแนก สุข กับ ทุกข์ ให้ฟังว่าต่างมีทั้ง 2 อย่าง คือ สุขกายกับ สุขใจ และทุกข์กาย กับ ทุกข์ใจ บางคนทุกข์ทั้งกาย ทุกข์ทั้งใจ อยู่ไม่มีความสุข กระวนกระวายใจ ความสุขทางกายก็ไม่มี ความสุขทางใจก็ไม่มี เพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายที่มนุษย์ประสบทุกวันนี้ ต้องหาให้เจอ สิ่งใดคือต้นเหตุ เป็นตัวก่อความทุกข์ เมื่อเจอเหตุแล้วจะเข้าใจทุกข์ยิ่งขึ้น เมื่อพูดถึง ทุกข์ สมุทัย และมาถึง นิโรธ คือ การดับความทุกข์ต้องไปดับความอยากให้หมดไป แต่หากจะดับความทุกข์ได้ต้องมี มรรค นิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุอริยสัจ4มาในกลุ่มเดียวกันให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

ทั้งนี้ ท่านยังสรุปให้ฟังอีกว่า อริยสัจ 4 เมื่อเรารู้จักแล้วเราต้องประยุกต์อริยสัจ 4 นี้มาเทียบกับชีวิตของเราให้ได้ในการดำรงชีวิตของเรา ทุกวันเราได้เห็นอริยสัจ การได้เห็นอริยสัจ คือ มงคล เราต้องเห็นด้วยปัญญา เป็นวงจรวงหนึ่งที่อยู่ในโลกในสังคม เราใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับอริยสัจมาตลอด ถ้าเข้าใจอริยสัจ จะสามารถนำอริยสัจมาจัดชีวิตเรา ให้อยู่ในความถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ทุกอย่างมีเหตุมีผล ต้องรู้จักการดับ ต้องปล่อยวางรู้ให้ทันสังขาร รู้จักความจริงของชีวิต จะกำหนดรู้ให้เท่าทันความเป็นจริงได้

สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดี ๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” สามารถติดตามรับชมผ่านระบบ live สด ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00 – 13:30 น. ทางช่องทาง facebook fanpage CPALL และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน