อุตรดิตถ์ฉีดวัคซีนซิโนแวค ลอตแรก 1,800 โดส

16

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.64 เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์การประชุมชั้น 7 ตึก 100 ปีสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นายผล  ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานและให้กำลังใจในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมด้วย นพ.เกษม  ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งในวันนี้ นพ.อายุส ภมะราภา ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ นพ.ยุทธศักดิ์ โอสถธนากร รอง ผอ.ฝ่ายแพทย์ รพ .อุตรดิตถ์ และนพ.ธนากร  มณีเจริญ  หน.กลุ่มงานปู่ป่วยนอก  รพ.อุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์  มีอ่วม สาธารณสุข  อ.เมือง ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคด้วย  โดย จ.อุตรดิตถ์ ได้รับโควตาจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. 900 คน จำนวน 1,800 โดส ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง เป็นด่านหน้าในการตรวจ วินิจฉัย โรค และติดตามอาการต่างๆ

นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัทซิโนแวค จำนวน 1,800 โดส จะมีผู้ได้รับวัคซีน 900 คน โดยมีการประชุมเพื่อจัดสรรให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เน้นบุคลากรด่านหน้า เช่น เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วยโควิด เจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคของทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่ทำการ Swab ตรวจเชื้อไวรัส และเจ้าหน้าที่ในห้องแล็บตรวจเชื้อ เป็นต้น ในวันนี้จะฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ ร.พ.อุตรดิตถ์ จำนวน  114 คน  รพ.สต.และ อสม.142 คน  รวม 256 คน ส่วนอำเภอต่างๆ ทั้ง เจ้าหน้าที่ รพ.อำเภอและรพ.สต.และ อสม.จะเริ่มฉีดพร้อมกัน ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ส่วนของวัคซีนแอตต้าเซลนิก้า จะมาถึงในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อที่จะฉีดให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีอายุ กว่า 60 ปีขึ้นไป ส่วนในเข็มที่ 2 จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาฉีด ในวันที่  4 พฤษภาคม 64 ต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยง รวมถึงประชาชนที่ต้องการรับวัคซีน ให้รอการจัดสรรในรอบต่อไป คาดว่าไม่เกินเดือนมิถุนายนจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติม

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน