ประกวดบทกลอนออนไลน์ม.ต้น-ปลาย

19

วันที่ 6 เมษายน 64 ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าประดู่  ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบทกลอนออนไลน์รางวัลพระครูโสภิตปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ ระดับภาคตะวันออก สำหรับนักเรียนมัธยมตอนต้นและปลาย ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมศิลปินจังหวัดระยอง และศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา วัดป่าประดู่ มีพระครูโสภิตปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ ร่วมมอบรางวัล และมีนายฐปกรณ์ โสธนะ ประธานชมรมศิลปินจังหวัดระยอง ร่วมงาน

ทั้งนี้กิจกรรมการประกวดบทกลอนออนไลน์ดังกล่าว มุ่งเน้น ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีเวทีฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาด้วยบทประพันธ์เชิงสร้างสรรค์ต่อสาธารณชน เพื่อให้เยาวชนได้มีความตระหนักในการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางด้านวรรณศิลป์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อให้เด็กนักเรียนและครูได้รับความรู้และประสบการณ์จากการประกวดบทกลอนออนไลน์ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป

ผลการประกวดปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จังหวัดระยอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท  ซึ่งโรงเรียนสามมิตรศึกษา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ทั้ง 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ ทีมยุวกวี ศรีมาบตาพุดพันพิทยาคารโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง รางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จังหวัดระยอง

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน