รพ.บ้านโป่ง มุ่งเน้นพัฒนาระบบและกระบวนการคุณภาพ.

39

ที่ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางจิรภัทร สิทธิสันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์วิกรม์ ปรีชาปัญญากุล หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชน หรือ สรพ. นำโดย นายแพทย์มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ และคณะ พร้อมมีการร่วมประชุมสรุปภาพรวมหลังการตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพภายในโรงพยาบาลต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี / รายงาน