Dow เสริมการเรียนรู้เด็กบ้านฉาง ด้วยสื่อสร้างสรรค์

45

วันที่1. เม ย. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อสร้างสรรค์เพื่อทักษะอีเอฟ ภายใต้โครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความเสร็จ เพื่อระยองผาสุก ให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพลา ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะสมองอีเอฟ (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ผ่านสื่อการเรียนรู้ อาทิ ชุดเกม หนังสือ และกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งให้โอกาสเด็กได้ “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น”ภายในงานมีนายสุวัฒน์ บุญลา ปลัดเทศบาลตำบลพลา นางสาวดวงฤทัย ศรีสราญนนท์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบพื้นที่และอุปกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ทักษะอีเอฟ (Executive Functions) เป็นกระบวนการทางความคิดในสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่าง ๆ และการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยทักษะอีเอฟสามารถพัฒนาได้ดีที่สุดในช่วงปฐมวัย (3-6 ปี) ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีวัคซีนชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพที่ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน