คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงติดตาม

16

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.ที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประธานกรรมการการประเมิน นายวันชัย ภูผาคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 นายสมคิด วรรณภพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต2 และนายภัคพงษ์ สีหราช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ โดยนางสาวสมจิตร วรรณวิไลย ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และท่านกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยนายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน