พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอตะลึงแปรรูปกัญชา

23

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน เปิดการแสดงผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ. ปี 2563 ของอำเภอพังโคน ซึ่ง จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน ในนามประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพังโคน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่อำเภอพังโคน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน  ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ร่วมขับเคลื่อนงาน และสนับสนุนกองทุน พชอ.ทั้งยังส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเกิดความตระหนัก ในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อสร้างทุนมนุษย์สู่สังคมคุณภาพต่อไป

ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอพังโคน รวม 26 นิทรรศการ ซึ่งที่สำคัญมีการแสดงผลงานการแปรรูปกัญชา เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ  โดย นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ทางจังหวัดมีแนวคิดที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะทำงาน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะนำพาคนสกลนคร ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทุกคนมีความสุขและสังคมปลอดภัย

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร /รายงาน