พร้อมส่งข้าวสังข์หยดเมืองลุงไปสหรัฐฯ-แคนาดา

23

วันที่ 31 มี.ค.64 สมาคมผู้ผลิตและค้าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง  ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง  นายสุทธิชัย กาฬสุวรรณ  นายกสมาคมผู้ผลิตและค้าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง  นายวิสุทธิ์  วิบูลพันธุ์    ผู้ประกอบการโรงสี  และ นางสุทิศา   เกื้อชู   เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์ในท้องที่  ม.2  ต.ควนขนุน  อ.ควนขนุน  ได้ร่วมกันลงนามการเซ็นสัญญาซื้อขายข้าวสังข์หยดอินทรีย์เกรดพรีเมี่ยม ในราคาข้าวเปลือกแห้งตันละ 23,500 บาท  เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงอินทรีย์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดาในเร็วๆนี้   ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ตามโครงการวิจัย ”  การยกระดับคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าข้าวสังข์หยดพัทลุงด้วยนวัตกรรม ”  โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)   เพื่อวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอย่างเป็นระบบ   และสามารถตรวจสอบย้อนกลับระบบการผลิตได้  ซึ่งในการกาลงนามดังกล่าวนี้ได้มีเจ้าหน้าที่  USDA  ของบริษัทที่ส่งข้าวสังข์หยดไปขายทั้ง  2  ประเทศ  เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย

ทั้งนี้  เพื่อให้ได้ข้าวสังข์หยดเกรดพรีเมี่ยม  และเป็นการเตรียมความพร้อมการส่งออกข้าวสังข์หยดในต่างประเทศต่างๆต่อไป   สำหรับข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเกรดพรีเมี่ยมนั้น  จะต้องเป็นข้าวสังข์หยดในแปลงนาของเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานการผลิตแบบอินทรีย์มาแล้ว  3  ปี  มีผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในดิน   น้ำและผลผลิตผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  มีการควบคุมระบบการผลิตโดยผู้ตรวจสอบภายในการผลิตของสมาคมผู้ผลิตและค้าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง    ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา   โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ13  ราย  สำหรับการลงนามการเซ็นสัญญาซื้อขายข้าวสังข์หยดอินทรีย์เกรดพรีเมี่ยมในครั้งนี้   นับเป็นการนำร่องในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง   ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่สูงขึ้น  และจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรรายอื่นเข้าสู่ระบบการพัฒนาการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเกรดพรีเมี่ยมต่อไป

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน