ควนขนุนจัด “แตงโมหวาน ที่บ้านแหลมโตนด”ยิ่งใหญ่

46

นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน จ.พัทลุง เผยว่า ในพื้นที่ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน ซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น   เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวทั้ง  9  หมู่บ้าน  ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มปลูกแตงโม “แหลมโตนด “ ในพื้นที่สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสวนมะพร้าวน้ำหอม ที่มีอายุ 1–3 ปี  ไม่น้อยกว่า  80  ราย  โดยในปี 2564  นี้มีพื้นที่ปลูกแตงมากกว่า  600 ไร่ จนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มสมาชิกดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15  ล้านบาท  เนื่องจากแตงโม “แหลมโตนด “ เป็นแตงโมที่ปลูกในดินร่วนปนทราย  มีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ  จนทำให้แตงโมมีรสหวาน  เนื้อแน่น และเนื้อเป็นทราย   ทำให้มีพ่อค้า แม่ค้า จากจังหวัดต่างๆ  โดยเฉพาะพ่อค้าจาก  จ.สตูล  ตรัง  และ จ.นครศรีธรรมราช  เข้ามารับซื้อถึงแปลงปลูกอย่างต่อเนื่อง  จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคใต้

เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน และเพื่อประชาสัมพันธ์แตงโม “แหลมโตนด “ และผลผลิตทางการเกษตรของ  ต.แหลมโตนด  ให้เป็นรู้จักของประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดให้เพิ่มมากขึ้น  อำเภอควนขนุน โดยเทศบาลตำบลแหลมโตนด  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแหลมโหลด  กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  และสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง   จึงได้ร่วมกันจัดงาน “ แตงโมหวาน  ที่บ้านแหลมโตนด “ ครั้งที่  1  ขึ้น ในวันที่  9  เมษายน 2564  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 15.00  น.  ณ  ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่  1 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน   โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  อาทิ   การจัดนิทรรศการด้านการเกษตร  การประกวดแตงโม  กิจกรรมประกวดไข่เป็ด  การแข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน  การแข่งขันกินแตงโม   กาแข่งขันตำข้าว  การแข่งขันขูดมะพร้าว  ฯลฯ  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยทั่วกัน

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน