คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

30

31 มีนาคม 2546 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม

นายปราโมทย์ วัฒนะ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2545 พระองค์ได้ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งได้เริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22กรกฎาคม 2545 และดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งนี้กำหนดให้มีกิจกรรมคลินิกหลัก อาทิ คลินิกข้าวคลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกกฎหมาย ส.ป.ก. คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกชลประทาน คลินิกหม่อนไหม คลินิกสุขภาพ คลินิกซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก คลินิกฝนหลวง และหน่วยงานภาคี นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า และผลิตผลทางการเกษตร จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ ของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงยืน และอำเภอใกล้เคียง จังหวัดมหาสารคาม เข้ารับบริการประมาณ 400 คน และมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประมาณ 199 คน

ทีมข่าวมหาสารคาม รายงาน