เปิดพิพิธภัณฑ์บ้านบัวมาศ-ท่ารำบวงสรวงกู่บัวมาศ

88

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เปิดพิพิธภัณฑ์บ้านบัวมาศ ตามโครงการเผยแพร่ท่ารำบวงสรวงกู่บัวมาศและจัดทำแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สู่ชุมชน  ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อไปในอนาคต

ที่วัดสว่างบัวมาศ ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านบัวมาศ ตามโครงการเผยแพร่ท่ารำบวงสรวงกู่บัวมาศและจัดทำแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สู่ชุมชน มี ผศ.ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดป้ายพิพิธภัณฑ์บ้านบัวมาศ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลบัวมาศ ได้เดินเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ ก่อนพิธีเปิดมีนักศึกษาและชาวบ้านได้มารำท่ารำบวงสรวงกู่บัวมาศ ที่มีถ่ายทอดท่ารำให้ชาวชุมชนบัวมาศ จากการสร้างสรรค์ท่ารำบัวมาศและประพันธ์เพลงขึ้น โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ผศ.ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  กล่าวว่า ตำบลบัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นโบราณสถานคือกู่บัวมาศและวัตถุโบราณต่าง ๆ  ที่สะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตของคนในอดีต  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จึงได้จัดทำแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บ้านบัวมาศ โดยใช้สถานที่ศาลาไม้ภายในวัดสว่างบัวมาศ จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยจัดแสดงโบราณวัตถุและบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา สะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้านชุมชนบัวมาศในอดีต แบ่งจัดแสดงเป็นโซนเพื่อง่ายต่อการศึกษาหาข้อมูลของผู้ที่สนใจ อาทิ ที่มาของชุมชนบัวมาศ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ  เครื่องดนตรี  ห้องใบลาน ลายผ้าไหม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อให้ชุมชนมีโอกาสสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ทีมข่าวมหาสารคาม/รายงาน