ส่งมอบหน้าที่ ผบ.มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา

30

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลตรีประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ มณฑลทหารบกที่ 29 เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา (อัตรา พลโท) และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลตรี ภัชรพล  ศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ตั้งแต่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป มีข้าราชการทหารของหน่วย กำลังพล  เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีการสักการะศาลเจ้าพ่อบุญมาเจ้าแม่จำปา และศาลพระนางจามเทวี ภายในหน่วย ลงนามเอกสาร รับ-ส่งหน้าที่ พร้อมจัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่และการบังคับบัญชา

พลโท ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ได้กล่าวความรู้สึกอาลัยในความผูกพันต่อกำลังพล ตลอดเวลาที่ได้อยู่ร่วมงานกัน ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากกำลังพลทุกนาย ทำให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนทำให้ มณฑลทหารบกที่ 29 มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ด้าน พลตรี ภัชรพล ศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29  คนใหม่ให้คำมั่นว่าจะสานต่อนโยบาย เพื่อนำมณฑลทหารบกที่ 29 ไปสู่ความสำเร็จ พร้อมขอความร่วมมือกับกำลังพลในการทำงาน และพร้อมดูแลกำลังพลและครอบครัวอย่างดียิ่ง เพื่อให้มณฑลทหารบกที่ 29 มีศักยภาพ ในทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน