นพค.31 ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร

25

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.ในพื้นที่ บ้านวังว้า และ บ้านสบยาว ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยพ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.นำกำลังพล ศบภ.นพค.31 จำนวน 8 นาย, รถยนต์ขนาดเล็ก 1 คัน และ รถยนต์ ขนาดกลาง 1 คัน ร่วมกับ ฝ่ายป้องกัน ฯ อ.ท่าวังผา และ อปท. ในพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย (เมื่อ 26 มี.ค.64 เวลา 1700 – 1800 ที่ผ่านมา) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์, ซ่อมแซม/ฟื้นฟู และสร้างขวัญกำลังใจของราษฎรให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติและมีความปลอดภัย โดยดำเนินการซ่อมแซมโครงหลังคาบ้านและเปลี่ยนหลังคาบ้าน จำนวน 2 หลังคาเรือน ให้มีความแข็งแรงและทนทาน (บ.วังว้า 1 หลัง และ บ.สบยาว 1 หลัง) ตามการแบ่งมอบจาก ฝ่ายป้องกัน ฯ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ผลการดำเนินการคิดเป็น 100 % ซึ่งทาง ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ในการช่วยเหลือต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน /รายงาน