ประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง”

46

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) รับการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง” โดยมีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จำนวน 4 ท่าน เป็นคณะติดตามและประเมินผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองการศึกษา ในนามตัวแทนผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งผู้บริหารและครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารฯ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสนี้ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน /รายงาน