โรงเรียนสุขภาพดี วิถีเกษตรอินทรีย์

34

เวลา 09.30 น.วันที่ 29 มี.ค.  นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานพิธีวันเปิดบ้านวิชาการ ECO  Love Day และโครงการ โรงเรียนสุขภาพดี วิถีเกษตรอินทรีย์  โดยมี นางสุภาวดี  ปิติทานันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรอกยายชา  นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักเรียน  ประชาชน ร่วมพิธี ที่ โรงเรียนวัดกรอกยาชา  ต.เนินพระ  อ.เมือง จ.ระยอง

นางสุภาวดี  ปิติทานันท์   ผ.อ.โรงเรียนวัดกรอกยายชา  กล่าวว่า โครงการ “โรงเรียนสุขภาพดี วิถีเกษตรอินทรีย์” เป็นโครงการนำร่องที่โรงเรียนวัดกรอกยายชา เป็นแห่งแรก และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาลัย เทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เทศบาลตำบลเนินพระ และปศุสัตว์ระยอง     เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้รอบด้าน ไม่ใช่เก่งแต่เพียงภาคทฤษฎีในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังต้องเชี่ยวชาญการปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพ

ตลอดจนทักษะการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9  มีฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน คือ ฐานระบบน้ำ แผงโซล่าเซลล์ สวนกล้วย และแปลงผัก  ฐานไก่อารมณ์ดี  ฐานระบบบ่อดักไขมัน  ฐานโดมแปลงผักบุ้งกางมุ้ง และ ฐานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้ โดยมี บริษัท บีแอลซีพี  จำกัด มาถ่ายทอดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำแปลงเกษตร  พัฒนาระบบน้ำ แผงโซล่าเซลล์ การพัฒนาสวนกล้วยและแปลงผัก รวมทั้งได้ขยายพื้นที่โรงเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ลดความแออัด ให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ทางโภชนาการสูง จัดทำระบบบ่อดักไขมันที่มีประสิทธิภาพในการจัดการน้ำเสีย รวมไปถึงโดมแปลงผักกางมุ้ง และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้  เป็นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และให้นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพเสริมต่อไป

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน