ระยองจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

36

เวลา 11.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนยายดา ป้าบุญชื่น อำเภอเมือง ระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง  เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 “เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรกว่า 200คน ที่เข้าร่วมงาน ได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน ยังได้มีการจัดสถานีเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ 1. การปรับปรุงดิน 2. การผลิตพืชปลอดภัยและมาตรฐาน(GAP) 3. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 4. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 5.เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง  กล่าวว่า อำเภอเมืองระยอง ได้จัดให้มีวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) มาแล้ว5 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกร ได้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็ง กระตุ้นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ รู้จักใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน