พลโทจเรศักณิ์ นำคณะ สว.ลุยแก้ปัญหาให้ชาวอีสาน

38

เวลา 15.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุม อบต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร พลโทจเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อม  นายจรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา อดีต ผวจ.สกลนคร นายเกียว แก้วสุทอ สว.สกลนคร ฯลฯ ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา โดยมีประชาชนจาก อ.วานรนิวาส อ.บ้านม่วง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากนาเกลือร่วมให้การต่อนรับกว่า 200 คน โดยสภาพปัญหาของชาวบ้านดังนี้เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ เกลือสินเธาว์ มีทั้งการทำเกลือต้มและเกลือตาก จำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด 82 ราย ปัญหา อุปสรรค และความต้องการ ของชาวบ้านมีดังนี ปัญหาดินเค็มและการลักลอบปล่อยน้ำเค็มลงในห้วยสาธารณะ ทำให้เกิดผลกระทบความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกและสัตว์น้ำ ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  ความต้องการของชาวบ้านคือ ต้องการให้รัฐบาลแก้ไข

ปัญหาการปล่อยน้ำเค็มลงในห้วยสาธารณะอย่างเร่งด่วน  ปัญหาดินทรุดจากผลกระทบการทำนาเกลือ ได้แก่ สะพานเกิดการทรุดตัวบนถนนทางหลวงหมายเลข 2229 สายโคกก่องบ้านม่วง , ปัญหาจากดินทรุดในที่ดิน ราษฎรและพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหัวนา และหมู่ที่ 4 บ้านโคกก่อง ต.อินทร์แปลง คือ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงสะพานให้มีความแข็งแรงและมีความปลอดภัย และเร่งแก้ไขปัญหาดินทรุดให้กับราษฎรทั้งสองหมู่บ้าน  ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้ง เนื่องจากถนนสายทางหลวงหมายเลข 2092 เริ่มจากสี่แยกบ้านกุดเรือคำถึงสี่แยกบ้านวังโพน เป็นถนนที่มีลักษณะแคบ สูงชัน ถึงแม้ทาง อ.วานรนิวาสจะมีการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างสม่ำเสมอ แต่ก็มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งตลอดทั้งปี ทำให้ราษฎรเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินบ่อยครั้ง ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา พี่น้องชาวตำบลอินทร์แปลงต้องการให้รัฐบาลขยายช่องทางจราจรให้กว้างกว่าเดิมจากสี่แยกกุดเรือคำถึงสี่แยกบ้านวังโพน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทาง

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค และบริโภคกรณีขาดแคลนน้ำอุปโภค คือ น้ำประปามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงประมาณ ในการก่อสร้างระบบประปา และโครงการขุดลอกแหล่งน้ำไม่เพียงพอ ความต้องการแก้ไข คือ ต้องการแหล่งน้ำดิบ เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้านโดยการขุดลอก ลำห้วย หนอง บึง ซึ่งกรณีขาดแคลนน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ตลอดทั้งปี เนื่องจากน้ำใต้ดินส่วนใหญ่เป็นน้ำกร่อยไม่สามารถนำมาบริโภคได้แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ได้มีการจัดตั้งโรงผลิตน้ำดื่ม แต่ปัจจุบันยังขาดรถบรรทุกน้ำดื่มส่งให้กับราษฎรทั้ง 9 หมู่บ้าน

จึงอยากจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อน้ำรถส่งน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชนทั้ง  9 หมู่บ้าน ซึ่งปัญหาต่างๆ นี้ พลโทจเรศักณิ์ กล่าวว่า จะถูกนำไปเสนอต่อรัฐบาลทราบ และหลายฝ่ายต้องเร่งช่วยกันแก้ปัญหาต่อไป

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน