ประธานสมาพันธ์ SME ไทยคนใหม่ ดัน 10 ภารกิจ ฟื้นฟู SME ทั่วประเทศ

78

23 มี.ค.64/ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้GDP SME ของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง  กระทบต่อธุรกิจ SME ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้สมาพันธ์SME ไทยในฐานะที่เป็นองค์กรตัวแทนภาคเอกชนของ SE ทั่วประเทศจึงต้องร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ให้เติบโตภายใต้สโลแกน อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น และอยู่ยาว

“สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยได้นิยามคำว่าอยู่รอดหมายถึง การประคองธุรกิจให้สามารถอยู่ได้ในยุควิกฤติ เศรษฐกิจแบบนี้ โดยการช่วยเหลือให้เขาได้เข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของรัฐและแนวทางต่างๆที่สมาพันธ์จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อให้พ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้น สวนคำว่าอยู่เป็นคือสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจหรือเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้สูงขึ้น และอยู่เย็นคือการไม่ทำสิ่งใดเกินตัว พอประมาณ มีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจโดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัซชกาล 9 มาใช้ดำเนินธุรกิจ สุดท้ายคืออยู่ยาว หมายถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเอง โดยไม่ผิดต่อหลักจริยธรรมและคุณธรรม ที่สำคัญ ต้องมีกัลยาณมิตรที่ดีมาเป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมที่จะเคียงข้างผู้ประกอบการทุกท่าน”

ทว่าการจะบรรลุถึงขั้นอยู่ยาว จำเป็นต้องขับเคลื่อน 10 ภารกิจให้ประสบความสำเร็จซึ่ง ภารกิจดังกล่าวได้แบ่งเป็น 5 ด้านหลักคือ ด้านความรู้ ด้านทุน ด้านการตลาด ด้านเครือข่าย และด้านกระบอกเสียง SMEs

ด้านแรก  ด้านความรู้ ซึ่งเราได้จะมุ่งเนันการสร้างเครือข่าย SME สร้างสรรค์ และส่งเสริม SME ให้สร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ สามารถเชื่อมโยงทุนนวัตกรรม SME หรืองานวิจัยเชิงพาณิชย์สู่ประโยชน์ของSME ซึ่งนี่คือภารกิจแรกจาก 10 ภารกิจหลัก

ด้านที่สองคือ ด้านทุนซึ่งมีหน้าที่ในการหาช่องทางแหล่งทุน SME ต้นทุนต่ำให้กับธุรกิจSME ทำ Pre-Scoring ตรวจสอบสุขภาพธุรกิจ ประเมินขีดความสามารถทางธุรกิจ รวมไปถึงการให้ความรู้ใน เรื่องการจัดทำมาตรฐานบัญชีเดียว

ด้านที่สามคือเรื่องการตลาด ซึ่งมีสามการกิจสำคัญคือ ผลักดันแพลตฟอร์มออนไลน์Star Marketที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสสว.เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้าออกขายบนโลกออนไลน์ ภารกิจต่อมาคือ ของดี SME ไทย เป็นการค้นหาสินค้าและบริการ SME จากทั้ง 77จังหวัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนสินค้าและบริการSME ภารกิจสุดท้ายของกลุ่มนี้คือ SME Thai Awards เป็นการคัดสรรสินค้าดี และบริการ มีคุณภาพของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เชิดชู ยกย่องผู้ประกอบการ Start up และSME Thai ที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับตลาดซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี

“นอกจากสามภารกิจนี้แล้วทางสมาพันธ์ยังได้ดำเนินการ 6 e ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรม 6 ด้านดังนี้ e-Member e-Wallet e-Payment e- Commerce e- Catalog e-Event เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกของเราที่มีนับแสนคนจากทั่วประเทศให้สามารถค้าขายบนโลกออนไลน์ได้ทั้งระบบ”

ด้านที่สี่ คือ ด้านเครือข่ายซึ่งมีภารกิจสำคัญ 3 เรื่อง คือ Young SME Thai ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน โรงเรียน กศน. เพื่อสร้างงานและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ให้กับน้องๆที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง ภารกิจเรื่องที่ 2 คือการขยายฐานสมาชิก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างเครือข่ายลงในแต่ละอำเภอเพื่อที่จะส่งผ่านข่าวสารความช่วยเหลือไปยังผู้ประกอบการ SME ในแต่ละอำเภอซึ่งตอนนี้เราได้พัฒนาการรับสมัครสมาชิกโดยใช้ระบu e-Memberซึ่งสะดวก รวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่าย

ภารกิจสุดท้ายในกลุ่ม คือ อาชีวะปลามังกร คือการพัฒนาน้อง สำหรับด้านแรกคือ ด้านความรู้ ซึ่งเราได้จะมุ่งเนันการสร้างเครือข่าย SME สร้างสรรค์ และส่งเสริมอาชีวะซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในยุปัจจุบันให้มีความเป็นนวัตกร ตามแนวทางที่ว่า นวัตกรอาชีวะสร้างเศรษฐกิจชาติ

ด้านที่ 5 ด้านสุดท้ายคือกระบอกเสียง  SMEs ซึ่งภารกิจสำคัญ 2 เรื่องคือ ทนายอาสาSME ซึ่งจะมีหน้าที่ให้ความรู้ทางกฎหมายให้กับ SME เสนอแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ SME ภารกิจที่สองคือ สร้างเครือข่ายสื่อมวลซน  SMEs เพราะ พี่น้องสื่อมวลชนคือองค์กรสำคัญที่จะเป็นกระบอกเสียงนำพาข่าวสารของSME ไทย ไปสู่หน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาบนความเป็นจริง “สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจไทย” นายแสงชัย กล่าวปิดท้าย

กานต์ เหมสมิติ รายงาน